การจัดการข้อมูลด้านสภาพอากาศ Meteorological Data

การจัดการข้อมูลด้านสภาพอากาศ Meteorological Data Management ในโปรแกรม PVsyst

ในคู่มือการอบรมการใช้โปรแกรม PVsyst ของ Thai Energy Training จะแนะนำวิธีการผ่านตัวเลือกต่างๆ สำหรับการจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาใน PVsyst และยังอธิบายการนำเข้าข้อมูลจากภายนอกโปรแกรมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา Meteorological data (ใช้คำย่อว่า Meteo) เป็นจุดเริ่มต้นของการประเมินโครงการ ซึ่งควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อนำเข้าและสร้างข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาหลักของความไม่แน่นอนในการจำลองข้อมูล PVsyst แนะนำให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น และทำการตรวจสอบพื้นฐานกับแหล่งข้อมูลอื่นเสมอ ซึ่งจะมีการอธิบายไว้ในคู่มือนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณภาพของผลลัพธ์ไม่ดี


Data organization การจัดระเบียบข้อมูล

 

Input Data การป้อนข้อมูล

 

อินพุตแรกที่ PVsyst ต้องการคือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงการที่ต้องการจะจำลอง สิ่งนี้จะกำหนดเส้นทางเดิน sun path ของดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปี และอนุญาตให้สอดแทรกแก้ไขข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สำหรับสถานที่ที่ไม่มีการวัดค่าโดยตรง

 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ใช้เป็นอินพุตสำหรับการจำลองประกอบด้วยปริมาณข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

1. Horizontal global irradiation (required)

    ความเข้มแสงทั่วโลกในแนวนอน (จำเป็น)

 

2. Average external ambient temperature (required)

    อุณหภูมิแวดล้อมภายนอกโดยเฉลี่ย (จำเป็น)

 

3. Horizontal diffuse irradiation (optional)

    การฉายรังสีแบบกระจายในแนวนอน (ไม่จำเป็น)

 

4. Wind velocity (optional) ความเร็วลม (ไม่จำเป็น)


รายการที่หนึ่งและสอง, ความเข้มแสงทั่วโลกในแนวนอนและอุณหภูมิภายนอกโดยเฉลี่ย, ต้องจัดหาเป็นอินพุตภายนอกสำหรับการจำลอง ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ในการประมาณค่าจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เท่านั้น ส่วนรายการที่สามและสี่ สามารถจัดหาให้เป็นข้อมูลที่วัดได้จากภายนอก หรือในกรณีที่ไม่มีค่าที่วัดได้ที่ดี PVsyst จะมีการประเมินโดยความช่วยเหลือของแบบจำลองที่สร้างขึ้นมา


Synthetic generation of hourly data การสร้างข้อมูลรายชั่วโมงแบบสังเคราะห์

การจำลอง PVsyst ดำเนินการเป็นรายชั่วโมงตลอดทั้งปี ข้อมูลในตัวจากโปรแกรม Meteonorm ได้มาเป็นค่ารายเดือน ดังนั้น, จึงจำเป็นต้องสร้างค่ารายชั่วโมงโดยเริ่มจากค่ารายเดือน PVsyst ใช้อัลกอริธึมพิเศษเพื่อสร้างค่ารายชั่วโมงสำหรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แหล่งข้อมูลภายนอกส่วนใหญ่ให้ข้อมูลโดยตรงเป็นค่ารายชั่วโมงสำหรับแบบเต็มปี (เช่น TMY จาก PVGIS หรือ NSRDB)


Data Sources แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในตัวของ PVsyst เป็นฐานข้อมูลรายเดือนจากโปรแกรม METEONORM โดยจะส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายเดือนสำหรับเกือบจะทุกจุดในโลก และ PVsyst จะใช้แหล่งข้อมูลนี้เป็นค่าเริ่มต้นหากไม่มีการระบุจุดอื่นไว้อย่างชัดเจน วิธีสุดท้ายในรายงานหาก Meteonorm แสดงข้อผิดพลาด เรายังสามารถเลือกข้อมูลดาวเทียมจาก NASA-SSE รุ่นเก่าได้ นอกจากนี้ PVsyst ยังช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ ได้ง่ายจากเว็บ เช่น PVGIS, NSRDB และอื่นๆ ข้อมูลที่วัดได้ด้วยตนเองและข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ อาจถูกนำเข้าจากไฟล์ข้อความ (หรือ .csv) โดยใช้เครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบข้อมูลต่างๆ

 

See Link Meteonorm 8.0 Handbook  https://meteonorm.com/assets/downloads/mn80_theory.pdf


 
เว็บสำเร็จรูป
×