ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖)

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

(Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ประเภทบ้านอยู่อาศัย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓๑๐)

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้


Link Download 
เว็บสำเร็จรูป
×