ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖)เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ประเภทบ้านอยู่อาศัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจ...
BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนการใช้พลังงานทดแทน เว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล Link Download
ลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
คำแนะนำในการลงทะเบียนแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาติ (Solar PV Rooftop)Link Download
Page 1 | 
เว็บสำเร็จรูป
×