ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System
บทความระบบเคเบิลใต้ดินนี้เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของระบบเคเบิลใต้ดินแก่พนักงานของ กฟภ. ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานทำให้มีความสะดวก คล่องตัวและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ระบบ...
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ Feasibility Study of Solar Project
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์          การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Feasibility Study คือการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเอกสารของโครงการฯ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นการแสดงถึงเหตุผลที่จะสนับสนุนถึงความเหมาะสมของโครงการ สามารถน...
แผนธุรกิจกับการขอสินเชื่อธนาคาร Business Plan and Loan Request
แผนธุรกิจ เป็นยุทธศาสตร์หรือเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปัจจุบันธนาคารต่างๆ ให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจของผู้ประกอบการหรือผู้ขอกู้ ทั้งนี้เป็นเพราะธนาคารจะนำไปใช้เพื่อพิจารณา...
ความรู้พลังงานแสงอาทิตย์ Basic Solar Energy
ไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นกระแสตรง ขั้นตอนเดียวโดยไม่มีส่วนเคลื่อนไหวใดๆ ไฟฟ้าดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยตรง เช่นระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในรถยนต์และใช้กับเครื่องใช้กระแสสลับโดยผ่านเครื่อ...
เว็บสำเร็จรูป
×