ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 

Course อบรมโซล่าร์ฯ ปี 2564

คอร์ส-A: การใช้โปรแกรม PVsyst และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Use of PVsyst Program and Design /Construction of Solar Power Plant.


อบรมวันอาทิตย์ที่ _________ 2564  หัวข้อหลักการอบรมดังนี้ (1) การใช้โปรแกรมPVsyst Version 7.1 ล่าสุด, อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำ PVsyst เป็นในหนึ่งวันโดยจำลองจากสถานที่จริง, (2) Basic Design พื้นฐานความรู้โซล่าร์แบบเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ (3) Solar Resources Assessment ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (4) การเลือกแผ่น PV Module และ Inverter, (5) String/Array Sizing การออกแบบวงจรโซล่าร์ และการเขียนแบบ Single Line Diagram, (6) การพัฒนาโครงการ Project Development, (7) การศึกษาด้านการเงิน Financial Study

คอร์ส A เน้น Solar Rooftop/Farm แบบเร่งรัดออกแบบและทำ PVsyst เป็นในหนึ่งวัน  การสำรวจโครงการและการกำหนดขนาด kWp ของโครงการอย่างไรการวิเคราะห์โหลดด้วยการทำกราฟ Load Profile (Duck Curve), การออกแบบวงจรสตริง/อะเรย์โดยโปรแกรม PVsyst และแบบคำนวณง่ายๆ Manual, การออกแบบตามมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ วสท. 2556/IEC Standard การคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Wireway, ปัญหาหลังคายาว ออกแบบ String Combiner Box, การทำ LV หรือ MV Injection และการ Modify ตู้ MDB/MV SWGR, ข้อกำหนด MEA และ PEA ต่างกันอย่างไร, การเสนอราคาตัวรีเรย์กันไฟไหลย้อน Reverse Power Relay หรือ Export Limiting Device (EXL) หรือ Zero Export ซึ่งเป้นระบบควบคุมปรับเพิ่ม-ลด พลังงานของ Inverter Power Adjustment มีปัญหามาก, การทำ BOQ ประมาณการราคา Estimates อย่างไรให้รวดเร็วเทคนิคการทำราคามาตรฐาน<20 ล้านต่อ 1 MWp, การเสนอราคาระบบ Monitoring ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เท่าไรไม่แพงเมื่อลูกค้าขอให้เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผงการค้ำประกันพลังงานหรือการค้ำประกัน PR, Performance Ratio ต้องมีค่าเท่าไร ไม่ถูกปรับและการทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าสนใจ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ 

แจกฟรี แบบ SLD ของ String/Array Sizing ของอินเวอรเตอร์หลายขนาด, สูตร Excel คำนวณมือ String Manual Calculation, สูตร Voltage Drop และคำนวณจำนวนสายใน Wire Way, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Excel Model Cash Flow คำนวณการคืนทุน Payback กี่ปี และ IRR.

-------------


คอร์ส-C : การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Solar Floating Power Plant    

กำหนดอบรมวันอาทิตย์ที่ ___________2564 คอร์สอบรม Step-By-Step เน้นหัวใจของระบบ การเลือกอินเวอร์เตอร์ 1500/1000 VDC (เอาไว้บนทุ่นลอยหรือบนฝั่งดีกว่า) การออกแบบขนาดสตริง/อะเรย์แบบ Single Line DC/AC, การออกแบบสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. และการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับงานโซล่าร์ลอยน้ำ 

Overview:  การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Floating Solar Project Development, Site การประเมินสถานที่ก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Assessment and Environment Factor Assessment, ขนาดบ่อน้ำและพื้นที่ทุ่นลอย Water Pond and Platform dimension calculations, การเลือกประเภทของทุ่นลอยน้ำ Floating Platform/Types of Pontoon selection, การเลือกระบบยึดทุ่นลอยน้ำ Mooring/anchoring system selection, ระดับน้ำและเกณฑ์ระดับน้ำขั้นต่ำ Water level Min/Max of bank and Criteria of minimum water level, และการสำรวจ ทางอุทกศาสตร์ Hydrographic and Bathymetry survey, และการสำรวจทางโยธาทั่วไป Civil work and general site survey.

Main Course:  การทำแบบผังรวมโครงการ General Plant Layout, เลือกระบบอินเวอร์เตอร์ Central/String Inverter 1500V/1000 VDC, DC/AC Cable String/Array safe distance, Auto CAD Floating Solar Plant Layout, Voltage drop calculation, Preparation bill of quantity (BOQ), Single Line Diagram DC/AC, การเชื่อมต่อแบบ MV/LV grid connection, BOQ and Basic Price for 1 MWp  การทำ PVsyst สำหรับ Floating Solar โดยจำลองจากสถานที่จริงโดยใช้ PVsyst V.7 ล่าสุดในการจำลองระบบการออกแบบ String/Array, Structure Interrow Spacing, Pitch analysis, Selection of PV module tilt angle and pontoon angle

แจก Excel Model (1) String/Array Manual Calculation, (2) Voltage Drop Calculation(3) Wire Way Filled Calculation, และ (4) พิเศษ Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR


- - - - - - - - - - - - - - - - 


คอร์ส-D: การบำรุงรักษาและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  O&M & Test Commissioning Solar Power Plant


อบรมวันอาทิตย์ที่                   2564 หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน เรียนรู้การทำ O&M + การทำ Test Commissioning สำหรับ Solar Rooftop/On Ground

Overview O&M:  ทำความเข้าใจในการให้บริการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษางานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำนาจหน้าที่ของช่างเทคนิคและวิศวกร และรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าร์รู๊ฟท็อปและฟาร์ม          

Overview Test Commissioning กระบวนการทดสอบการใช้งานของระบบ ทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ ทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การใช้งานเครื่องมือวัด การทดลองเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าฯ ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่องอินเวอร์เตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ และสุดท้ายเพื่อการส่งมอบงาน                                                       

Component of PV System: อุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า เช่น แผง PV Modules, Inverter, ตู้ String Combiner Box และอุปกรณ์ประกอบของโรงไฟฟ้าทั้งหลาย (BOS, Balance of System) ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อให้เข้าใจหน้าที่การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งพื้นฐานการออกแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                                            

Operation & Maintenance การควบุมการผลิตและการบำรุงรักษา:  การเฝ้าติดตามตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าและการตรวจสอบหาความผิดปกติ การหาข้อบกพร่อง การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน Periodical Check ระยะเวลาการตรวจสอบ หรือความถี่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า                          

Troubleshooting and Item Required Special Care: การแก้ไขปัญหาและรายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กรณีที่พบว่าพลังงานที่ได้ลดลง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการผลิตที่ผ่านมา ทำการค้นหาสิ่งผิดปกติว่าพลังงานที่ผลิตได้ตามฤดูการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์พลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ ฯลฯ

Field Test and Measurement: การใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ ในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน

1. Simple Measurement Equipment Test: การทดสอบแบบใช้เครื่องมือทั่วไป เช่น (1) วัดค่า curve IV ของวงจรสตริง (2) วัดค่าและทดสอบฉนวน (3) วัดค่าความต้านทานของระบบสายดิน และ (4) วัดค่ากระแส และแรงดันของวงจรสตริง 2. Professional Measurement Equipment Test:  (a) Thermograph Images (b) IV Tracer (c) Performance Test

 แจกตัวอย่างแบบฟอร์มExcel การทดสอบ

General: (1) Checklist for Plant General Information, (2) Check List for Visual Inspection, System Test and Measurement: (1) PV Module, (2) PV Array, (3) Inverter, (4) AC Switchboard and LV Switchgear/Sub MDB, (5) Grounding System.

รายการทดสอบหลักๆ อย่างน้อยประกอบไปด้วย:                                                                                    Continuity and Resistance testing ทดสอบความต่อเนื่องและค่าความต้านทาน  Polarity testing การทดสอบและตรวจสอบขั้วที่ถูกต้อง  Voltage and current testing การทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า  Insulation resistance testing การทดสอบความต้านทานของฉนวน  Performance testing การทดสอบสมรรถนะและพลังงานที่คาดหวังไว้ -------------


Course-B: Advanced PVsyst Shading Analysis 3D Construction Scene for Rooftop/Farm/Floating Solar การใช้โปรแกรม PVsyst สร้างภาพ 3 มิติ การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ สำหับโซล่าร์รู๊ฟท้อป/ฟาร์ม/โซล่าร์ลอยน้ำ

อบรมวันอาทิตย์ที่ ___________ หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับการคำนวณเงาบังแสงอาทิตย์ทั้ง Rooftop/On Ground แบบการขายไฟฟ้าให้แก่เอกชนและการใช้ไฟฟ้าภายในเอง Self-Consumption.

(1) Introduction to Shading Type ทำความเข้าใจพื้นฐานและการเกิดเงาบัง, (2) Impact of Partial Shading ผลกระทบทำให้พลังงานลดลงจากการเกิดเงาบัง(3) Shading Analysis การวิเคราะห์ปัญหาการเกิดเงาบัง, (4) ทำ Workshop ฝึกการใช้โปรแกรม PVsyst (ทดลองใช้ Pvsyst Ver. 7 ใหม่) เริ่มจากแบบพื้นฐาน No Shading ตามด้วยแบบ Advanced สร้างฉาก 3D construction Scene ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดของ PVsyst โดยการวิเคราะห์จากสถานที่ติดตั้งจริงเพื่อแก้ปัญหาของการเกิดเงาบังแสงที่มีผลกระทบต่อค่า Performance Ratio ของโครงการ และการนำเสนอ Shading Report แก่สถาบันการเงินและนักลงทุน 


----------------

Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ผู้ชม
วันนี้ 35
เมื่อวาน 30
ทั้งหมด 99,204
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 43
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 133,160
COURSE – A
การใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE - D
การควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE – B
การใช้งานโปรแกรม PVsyst และการวิเคราะห์เงาแสงอาทิตย์
 
COURSE – C
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Flaoting Solar Power Plant
 
News and Events
ภาพการอบรม
 
COURSE: In-House Training
หลักสูตรฝึกอบรมโซล่าร์ฟาร์มสำหรับภายในองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป
×