ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 
About the Trainer 

Name : คันธ์นิธิ สามแก้ว Kunnithi Samkaew   


Qualifications:
วุฒิวิศวกรไฟฟ้าอาวุโส มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 35 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชำนาญงานด้านการก่อสร้างและออกแบบโรงไฟฟ้า งานสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย งานอาคารสูง งานอุตสาหกรรมเปโตรเคมี/น้ำมันและแก๊ส งานพลังงานทดแทนมีความชำนาญทั้งในด้านการพัฒนาโครงการและลงทุน งานก่อสร้างและออกแบบโรงไฟฟ้า Solar PV Energy, Biomass, Biogas and Wind Energy รวมทั้งด้าน Feasibility study ด้านเทคนิคและการเงิน งานขอใบอนุญาติ Permits and Licenses ต่างๆ เช่น งาน Private PPA  งานประชาพิจารณ์ CoP งานใบอนุญาติจัดตั้งโรงาน การขออนุญาติผลิตไฟฟ้า ตลอดจนงานขอการส่งเสริมการลงทุน จาก BOI.


Education Background and Professional Registration:
1. ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง,  B.S. in Electrical Engineering
2. ป.โท วิศวกรรมการบริหาร, M.S. in Management Engineering
3. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรไฟฟ้ากำลัง (วฟก.569)
4. สมาชิกสภาวิศวกร Council of Engineers, No. 32104
5. วิศวกรเอเปค APEC Engineer, No: TH-02 000060  


Relevant Experience:
1. โครงการที่แล้วเสร็จ COD: ออกแบบและก่อสร้างโครงการ Solar Farms and Rooftop Plant 
    ในประเทศไทย มากกว่า 100 MWp.
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ EPC: โครงการ Solar Rooftop Power Plant มากกว่า  10 MWp.
3. โครงการในระหว่างการออกแบบ: ออกแบบ Solar Rooftop / FPV Plant มากกว่า 10 MWp.


Other Experience:
1. HV Substation 115-230 KV
2. Gas&Oil Separation Plant and Oil Depot Plant
3. 6 -12 Oil wellhead Platform
4. Waste Heat Recovery Power Plant (Cement plant)
5. Biogas and Biomass Power PlantMore References Available Upon Request

เว็บสำเร็จรูป
×