COURSE :D

                                      การควบคุมงานและบำรุงรักษา และการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงาน
                                                      โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 O & M and Test/Commissioning of Solar Power Plant

  


1.      ชื่อคอร์สการอบรม Course Name

การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

2.    กำหนดวันอบรม Training Date

 วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม  2565   


 

3.    สถานที่อบรม Location                                                                                                                        

                     ออนไลน์


 

4.    ผู้ที่เหมาะเข้าร่วมการอบรม Target Groups

o   วิศวกร ช่างช่อมบำรุงโรงไฟฟ้าฯ

o   ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าฯและนักการเงิน การธนาคาร

o   ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และผู้รับติดตั้งระบบโซล่าร์

o   หน่วยงานด้านพลังงานของรัฐและส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่น

o   นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ


 

5.    ผลที่จะได้จากการอบรม Results from Training

o   เรียนรู้โครงร่างและส่วนประกอบและพื้นฐานการออกแบบโรงไฟฟ้าฯ

o   รู้วิธีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาการตรวจสอบระบบ

o   รู้รายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ และประสานงานกับการไฟฟ้าฯ

o   รู้แนวทางการดำเนินงานควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าฯ

o   นำความรู้ไปประกอบอาชีพ/สมัครงาน

 

 

6.    ค่าอมรมคอร์ส: D Training Fee

       

ผู้สมัคร

ค่าสมัคร

(คนละ)

VAT 7%

หักภาษี

ณ ที่จ่าย 3%

อัตราที่ต้อง

ชำระจริงต่อคน

ยอดใบ

กำกับภาษี

บุคคลธรรมดา

4,500

-

-

 4,500

-

นิติบุคคล

4,500

315

135

          4,680

4,815


 หมายเหตุ:  รวมค่าไฟล์เอกสารส่งก่อนการอบรม แต่ไม่รวมวีดีโอหลังการอบรม

 


7.    รายละเอียดหัวข้อการอบรม Course Description

 

Morning Session ภาคเช้า

 

8.30-9.00:

Registration: ลงทะเบียน

 

9.00-10.00:

Overview:  ความเข้าใจในการจะให้บริการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษางานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งรู้ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าเอกชน VSPP และ SPP อำนาจหน้าที่ของช่างเทคนิคและวิศวกร และรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

10.00-12.00

Component of PV System: อุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า เช่น Inverter, แผง PV Modules, ตู้ String Combiner Box และอุปกรณ์ประกอบของโรงไฟฟ้าทั้งหลาย (BOS, Balance of System) ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อให้เข้าใจหน้าที่การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งเรียนรู้การออกแบบเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

12.00-13.00 LUNCH BREAK พักทานอาหารเที่ยงAfternoon Session ภาคบ่าย

 

13.00-15.00:

Operation & Maintenance การควบุมการผลิตและการบำรุงรักษา:  การเฝ้าติดตามตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าและการตรวจสอบหาความผิดปกติ การหาข้อบกพร่อง การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน

Periodical Check ระยะเวลาการตรวจสอบ หรือความถี่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า

 

15.00-16.00:

Troubleshooting and Item Required Special Care: การแก้ไขปัญหาและรายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กรณีที่พบว่าพลังงานที่ได้ลดลง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการผลิตที่ผ่านมา ทำการค้นหาสิ่งผิดปกติว่าพลังงานที่ผลิตได้ตามฤดูการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์พลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ ฯลฯ

 

16.00-17.00:

Field Test and Measurement: การใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ ในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน

(1)  Simple Measurement Equipment Test: การทดสอบแบบใช้เครื่องมือทั่วไป เช่น (1) วัดค่า curve IV ของวงจรสตริง (2) วัดค่าและทดสอบฉนวน (3) วัดค่าความต้านทานของระบบสายดิน และ (4) วัดค่ากระแส และแรงดันของวงจรสตริง

(2)  Professional Measurement Equipment Test: (1) Thermograph Images (2) IV Tracer (3) Performance Test

 

17.00-17.30:

Question and Answer:

ตอบคำถามต่างๆ

 


8.    การสมัครลงทะเบียน Registration                                                                                                                                  

         แจ้งลงทะเบียนอบรมทาง Email: thaienergytraining@gmail.com โดยแจ้งชื่อ อีเมล์ และเบอร์โทร 

       หรือ Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

9.    การชำระเงิน Training Fee                                                                                                                                 

       โปรดชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร 


        บุคคล: ชื่อบัญชี ปริมชลิตต์ กิติพันธ์ 

        ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-32070-3 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

        ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-20601-5 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์


        นิติบุคคล: ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเนอร์ยี่ บิสสิเนส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

        ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 630-2-37261-4 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

        ธนาคารทหารไทย หมายเลขบัญชี 238-2-13633-7 สาขาจามจุรี สแควร์ บัญชีออมทรัพย์

 


10.  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม More Information

 Tel: 081 889 2880, 084 754 7770 Email: thaienergytraining@gmail.com 

  Web: www.thaienergytraining.com; Line ID: kunnithi-s และ kunnithi-sam

 

11.  สถานที่อบรม Location Map

                  VIVA Garden Residence, ติด BTS บางจาก

                                     

                             

เว็บสำเร็จรูป
×