ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 
Probability of Exceedances P50, P90 ความน่าจะเป็น

Probability of Exceedances P50, P90 ความน่าจะเป็น (ที่จะได้ค่ามากกว่า)


Overview

หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (ลมแสงอาทิตย์) คือความแปรปรวนของแหล่งเชื้อเพลิง(แหล่งพลังงาน) แม้ว่าการคาดการณ์จะดีขึ้นตลอดเวลา แต่นักพัฒนาโครงการไม่สามารถรับประกันได้ว่าสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาของการประมาณการได้ค่าพลังงานที่ดี จะเกิดการไม่ดีขึ้นในอีกช่วงเวลาหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากการทำงานที่ไม่ดีดังกล่าว นักลงทุนจึงได้พัฒนาวิธีที่จะทำให้ข้อกำหนดในการผลิตของโครงการมีความเสี่ยงลดลง ข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณความน่าจะเป็นสำหรับการผลิตพลังงานซึ่งแสดงเป็นค่า โดยปกติจะใช้ P50 และ P90

 

การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ความน่าจะเป็น exceedances

เราจะสมมติว่า สำหรับค่าการผลิตพลังงานประจำปีจะได้ค่าอยู่ระหว่างค่าที่กระจายปกติรอบๆ ค่าที่คาดการณ์ไว้ (จากกรณีฐาน) และค่าตัวเบี่ยงเบนตามที่คำนวณได้ด้านบน ค่าที่สมมติฐานนี้เป็นค่าที่ถูกต้องเป็นส่วนมากในกรณีตัวอย่างนี้ ตราบใดที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัวได้ค่าต่ำกว่า 100% ค่าการกระจายปกติให้ความน่าจะเป็นสะสมที่ระดับเฉลี่ยที่คาดการณ์เกิน (exceedance) ความน่าจะเป็น

 P50, P75, P95

ค่า "PXX" หมายถึงระดับการผลิตพลังงานประจำปี ที่จะได้ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ XX%  ดังนั้น ค่า P95 หมายความว่า:  มีโอกาส 5% ที่ระดับ P95 จะไม่สามารถได้ค่าที่ใกล้ถึงค่าที่ประมาณการไว้  ค่า P50 เป็นค่าฐาน ที่มีโอกาสได้ค่าพลังานเป็น 50:50 ที่มันจะได้เกินค่าที่ประเมินไว้

 

ตัวอย่างรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่เป็นโซล่าร์ฟาร์ม โดยใช้ P50 P90 Exceedances Probabilities แจกแจงในเรื่องความเสี่ยงในการคาดการณ์กำลังการผลิตในแต่ละปี


“สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 178.ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเฉลี่ยที่ 78.5% พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงนั้นมากกว่าที่คาดการณ์ (ใช้ความน่าจะเป็นที่ 50% สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ -- P50) อยู่ 2.6% และหากเทียบกับความน่าจะเป็นที่ 90% -- P90 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจะมากกว่า 9.6% สำหรับกรณีฐานของทริสเรทติ้งนั้นใช้ความน่าจะเป็นที่ 90% สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ (P90) และประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 77.5% ซึ่งคาดว่าบริษัทจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 335-345 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และคาดว่าจะสร้างกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ 3,500-3,550 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2558-2563 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปคาดว่า EBITDA จะค่อย ๆ ลดลงเนื่องจากการทยอยหมดอายุของ Adder โดย ณ สิ้นปี 2557 คาดว่าบริษัทจะมีเงินกู้รวมประมาณ 18,000 ล้านบาท และคาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนจะปรับตัวดีขึ้นเป็น 60%-65% ภายในปี 2559 


 -------------------- 
เว็บสำเร็จรูป
×