ระบบเคเบิลใต้ดิน Underground Cable System

บทความระบบเคเบิลใต้ดินนี้เป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของระบบเคเบิลใต้ดินแก่พนักงานของ กฟภ. ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานทำให้มีความสะดวก คล่องตัวและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

ระบบเคเบิลใต้ดินนี้ ได้เรียบเรียงจากเอกสาร หนังสือคู่มือทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้จากการอบรมสัมมนาฯรวมทั้งจากบริษัทผู้ผลิตสายเคเบิลใต้ดินและอุปกรณ์ประกอบที่ได้เอื้อเฟื้อให้ข้อมูลประกอบการจัดทำ โดยในส่วนของเนื้อหาการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างบ่อพักสายเคเบิลใต้ดิน และข้อแนะนำในการควบคุมงานนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบในเนื้อหาจากกองมาตรฐานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 
เว็บสำเร็จรูป
×