ENERGY BUSINESS AND ENGINEERING
 
BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนการใช้พลังงานทดแทน เว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล 


 
เว็บสำเร็จรูป
×